Imex Top 32

Strona wykorzystuje pliki „cookies”. Przeczytaj naszą politykę prywatności.

Regulamin sklepu internetowego Imex Top 32 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku obowiązujący od dnia 1.03.2020 roku

I.
DEFINICJE

1.    Klient - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej także jako: k.c.);

2.    Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem: sklep.imextop32.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może nabywać Towar;

3.    Towar - produkty dostępne w Sklepie internetowym;

4.    Imex Top 32 - Imex Top 32 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Grunwaldzkiej 303, 80-314 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038836, NIP 584-02-00-152, REGON nr: 19006869000000, o kapitale zakładowym 4.175.000 zł.

  II.
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1.    Niniejszy regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności zasady i warunki składania zamówień, zapłaty ceny, termin i sposób dostawy, składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

   2.    Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy jest Imex Top 32.

   3.    Informacje zawarte w Sklepie Internetowym dotyczące Towarów nie stanowią oferty Sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 k.c.).

   III.
   ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

   1.   Zamówienia dokonywane w Sklepie Internetowym Klient może składać przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę - z wyłączeniem sytuacji gdy strona internetowa, z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.

   2.   Do złożenia zamówienia Klient musi posiadać własne konto poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy.

   3.   Potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „kupuję i płacę” oznacza zawarcie umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym.

   4.    Złożone zamówienie jest ważne przez 7 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia, a w przypadku braku płatności dokonanej przez Klienta zamówienie zostaje automatycznie anulowane. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem zamówienie zostanie anulowane w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.

   5.   Zamówienia złożone do godziny 13.00 realizowane są w dniu następnym pod warunkiem zaksięgowania wpłaty Klienta oraz potwierdzenia zamówienia. Zamówienia złożone w soboty oraz w dniu ustawowo wolne od pracy będą realizowane od pierwszego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty Klienta.

   6.   W przypadku niedostępności poszczególnych Towarów lub Towarów dostępnych na specjalne zamówienie termin realizacji jest uzależniony od dostępności Towaru u producenta. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Klientem terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

   7.   Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez Sklep interenetowy.

   8.   Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, ich ostateczna wysokość podana zostaje przy potwierdzeniu zamówienia przez sklep.

   9.    Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

   a)    przelewem na rachunek bankowy Imex Top 32 prowadzony w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. nr rachunku: 72 1750 1325 0000 0000 0335 6148;

   b)    gotówką lub kartą płatniczą osobiście w siedzibie Imex Top 32 - ul. Grunwaldzka 303, 80-314 Gdańsk.

   10.  W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności towar zostaje wysłany bądź wydany z chwilą wpłynięcia na konto sklepu płatności wraz z kosztami wysyłki.

   IV.
   REALIZACJA ZAMÓWIENIA

   1.    Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
   2.   Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, a w przypadku odbioru osobistego dostawa może być realizowana dodatkowo przez niezależnego przewoźnika lub transportem własnym Sklepu internetowego.
   3.    Czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.
   4.    W dniu nadania przesyłki Klient jest o tym informowany przy pomocy zmiany statusu zamówienia na podany wcześniej adres e-mail.
   5.    Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta firmą kurierską są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.
   6.    Przesyłki dostarczane są przez firmę kurierską od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00, późniejsze godziny doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie.
   7.    Klient jest zobowiązany do zapewnienia dojazdu do posesji.
   8.    Gdy kurier nie zastanie Klienta lub inną osobę pod wskazanym adresem dostawy zostawi awizo. Ponowna próba dostawy będzie realizowana przez dwa kolejne dni robocze od daty pozostawienia awizo.
   9.    Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia, co pozwala kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego.
   10.    Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek powyżej 30 kg dlatego przy cięższych przesyłkach Klient musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie.
   11.    W chwili odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić stan towaru w obecności kuriera.
   12.    W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru lub opakowania, Klient zobowiązany jest do spisania w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego oraz poinformowania o zaistniałym fakcie Sklep internetowy.
   13.    Nie spisanie przez Klienta protokołu reklamacyjnego lub spisanie protokołu reklamacyjnego w terminie innym, niż w chwili odbioru przesyłki, skutkuje powstaniem zobowiązania po stronie Klienta do udowodnienia, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
   14.    W przypadku omyłkowo wysłanego niewłaściwego towaru Imex Top 32 pokryje wszelkie koszty związane z jego wymianą.

    V.
    CENY

    1.    Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie internetowym podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (cena brutto). Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

    2.    Klienta wiąże cena Towaru podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie Sklepu internetowego powiększona o koszty przesyłki Towaru na adres podany przez Klienta.

    3.    Prezentowane na stronie sklepu internetowego ceny, obowiązują wyłącznie w przypadku skutecznego złożenia zamówienia poprzez stronę internetową sklepu i otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia w postaci wiadomości e-mail z załącznikiem PDF.


    GWARANCJA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

    1.    Każdy oferowany przez Sklep internetowy towar posiada gwarancje producenta.

    2.    Podstawą gwarancji jest dowód zakupu, czyli paragon lub faktura.

    3.    Jakiekolwiek problemy techniczne rozwiązywane są przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski (wskazane przez producenta/importera), których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.

    4.    Jeżeli zakupiony towar posiada wadę fabryczną Klient powinien skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta lub Sklepem internetowym. Wymiana towaru na nowy może mieć miejsce jedynie na podstawie pisemnego oświadczenia serwisu o nienaprawialności. Jeżeli Klient nie zdecyduje się na samodzielny kontakt z punktem serwisowym, sklep odbierze od niego towar i uzyska ekspertyzę we własnym zakresie. Pisemne oświadczenie serwisu należy przesłać na adres sklepu sklep@imextop32.com.pl. Po otrzymaniu oświadczenia Imex Top 32 skontaktuje się z Klientem i umówi się na termin odebrania sprzętu przez firmę kurierską. Towar odsyłany do sklepu powinien być zapakowany w sposób najbardziej zbliżony do opakowania producenta. Najlepszą gwarancją właściwego zabezpieczenia jest oryginalne opakowanie producenta z oznaczeniami ostrzegawczymi. Sklep ma prawo nie odebrać towaru, w którym uszkodzenia nastąpiły na skutek niewłaściwego zabezpieczenia do transportu. Nowy, wolny od wad towar zostanie wysłany w terminie do 14 dni.

    5.    Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

    6.    Bieg powyższego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, od objęcia przez Klienta rzeczy w posiadanie lub objęcia tego posiadania przez osobę trzecią inna niż przewoźnik i wskazaną przez Klienta. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin ten biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

    7.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Imex Top 32 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład: pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

    8.    Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy lub złożyć takie oświadczenie drogą elektroniczną na adres podany na naszej stronie internetowej. Jeżeli Klient skorzysta z drugiej możliwości, niezwłocznie otrzyma potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

    9.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    10.   W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Imex Top 32 zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

    11.    Imex Top 32 dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

    12.    Imex Top 32 może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    13.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Imex Top 32, Imex Top 32 nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

    14.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:

    a)    co do towarów zakupionych w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta,

    b)    co do towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb o czym Klient informowany jest z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sklep.

    15.    Zwrot pieniędzy na wskazane przez Klienta konto nastąpi po otrzymaniu przez sklep podpisanej korekty faktury VAT.

    16.    Przed zwrotem lub reklamacją towaru należy o tym fakcie poinformować sklep celem uzgodnienia szczegółów związanych ze zwrotem.

    VII.
    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

    2.    Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2020 roku.

    3.    Aktualna treść regulaminu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://sklep.imextop32.com.pl/strona/regulamin-sklepu.